• Compleet geplaatst
 • 25 jaar garantie
 • Volendamse vakkundigheid
 • Reparaties bij eventuele schade

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden – Monumentenpaleis BV 

Artikel 1: Definities en toepasselijk van deze voorwaarden

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Monumentenpaleis: Monumentenpaleis BV, gevestigd te Volendam en bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60448016. Hierna te noemen: Monumentenpaleis. 

Opdrachtgever: de wederpartij van Monumentenpaleis met wie een overeenkomst wordt gesloten. 

 1. Alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Monumentenpaleis en de opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door onderhavige/deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van deze opdrachtgever.
  1. Elke afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig indien en nadat deze door Monumentenpaleis schriftelijk is bevestigd. Een dergelijke afwijking is slechts eenmalig van toepassing. Voor elk ander geval gelden slechts de onderhavige/deze voorwaarden. 

Artikel 2: Offertes en overeenkomsten

 • Iedere offerte is een vrijblijvend aanbod, en is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de opdrachtgever. Het aanbod is geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn. Indien in de offerte geen termijn is genoemd, is het aanbod gedurende 30 kalenderdagen na afgifte van de offerte geldig. Na het verstrijken van de termijn is het vrijblijvende aanbod van rechtswege vervallen. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief Btw en eventuele kosten, tenzij anders is aangegeven. 
  • De verstrekte offertes zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen zowel wat betreft de prijs als voor wat betreft de productomschrijving, en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het product.
  • Monumentenpaleis kan elke aanbieding en/of offerte intrekken zolang deze niet schriftelijk is aanvaard door de opdrachtgever.
  • Alle gegevens die in de offerte zijn verwerkt mogen uitsluitend gebruikt worden in het kader van de te verstrekken opdracht aan Monumentenpaleis. 
  • Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Monumentenpaleis niet tot de levering van een deel van de aangeboden prestaties tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief. 
  • Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Monumentenpaleis het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen. 
  • Indien Monumentenpaleis met de opdrachtgever een overeenkomst sluiten met mogelijkheid tot wijziging betekent dit dat de overeenkomst door de opdrachtgever wijzigbaar is op de specifieke punten die genoemd worden in de overeenkomst. De opdrachtgever ontvangt daarna de wijzigingen en de eventuele minder- of meerprijs. Bovenstaande betekent niet dat de overeenkomst kosteloos te annuleren is. Zes maanden na het sluiten van de overeenkomst is de overeenkomst niet meer wijzigbaar. 

Artikel 3: Materiaal en kwaliteit

 • Natuursteen en hout zijn natuurproducten. Monsters van deze materialen geven een indicatie van de kleur en structuur; afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk. Bij hout zijn verder noesten, haar- en krimpscheuren en ‘werken’ eigenschappen die inherent zijn aan dit materiaal;
  • Bij de materialen hout en natuursteen bij een dikte tot en met 5,0 centimeter, een afwijking van ten hoogste 2,0 mm toegestaan; bij een dikte van 6,0 tot 10,0 cm is de toegestane afwijking 3,0 mm en bij een dikte van meer dan 10,00 cm is de toegestane afwijking, 4,0 mm;
  • Rekening houdend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie, in de dikte, naar boven en naar benden, van ten hoogste 50% toegestaan;
  • Kleine maatverschillen zijn toelaatbaar, mits de afzonderlijke stukken onderling naar behoren passen;
  • Veel bewerkingen in glas zoals bijvoorbeeld: fusen, brokkelen, emailleren, buigen, stralen, wazen en inlakken zijn handmatige bewerkingen waarbij versmeltingen vaak een belangrijke rol speelt. Iedere bewerking geeft daarmee een uniek resultaat. Afwijkingen in structuren en kleuren op basis van een ontwerp zijn hierdoor onvermijdelijk en inherent aan de keuze voor glas;
  • De opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op grond van natuurlijke verschillen in structuur en kleur. 

Artikel 4: Levertijd, levertermijn en oplevering

 • Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht, in het bezit zijn gesteld van Monumentenpaleis;
  • De opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen; overschrijding van die termijn betekent niet dat Monumentenpaleis van rechtswege in verzuim is. Bij niet tijdige leveringen dient Monumentenpaleis schriftelijk door de opdrachtgever in gebreke gesteld te worden, waarbij Monumentenpaleis een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen;
  • Wanneer een gedenkteken of delen daarvan door toedoen van de opdrachtgever niet kan of kunnen worden opgeleverd, zal Monumentenpaleis de zaken (doen) opslaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever moet Monumentenpaleis binnen een door Monumentenpaleis te stellen termijn na kennisgeving van opslag in staat stellen het gedenkteken alsnog te plaatsen c.q. op te leveren; 
  • Als de opdrachtgever na de in het vorige lid vermelde termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, is hij per direct in verzuim. Monumentenpaleis heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hieruit voor Monumentenpaleis een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Monumentenpaleis alsnog nakoming te vorderen. 
  • De datum van plaatsing en oplevering van het gedenkteken worden vooraf per e-mail aan de opdrachtgever bevestigd. Deze datum geldt als opleverdatum, tenzij Monumentenpaleis nadien een andere datum afgeeft. 

Artikel 5: Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Monumentenpaleis zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn inbegrepen: onvoorziene gebreken in natuurlijke grondstoffen (bijvoorbeeld natuurlijke scheuren in natuursteen), staking, transportproblemen, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, extreem ziekteverzuim van het personeel van Monumentenpaleis en/of bij leveranciers van Monumentenpaleis of bedrijfsstoringen bij Monumentenpaleis en/of bij leveranciers, alsmede niet-leveringen door deze leveranciers. 
  • Wanneer Monumentenpaleis door overmacht niet (tijdig) kan leveren, zal zij de opdrachtgever zo snel mogelijk informeren.
  • Tijdens de overmacht worden de leveringsverplichtingen van Monumentenpaleis opgeschort. 

Artikel 6: Gebreken en klachttermijnen

 • Reclames met betrekking tot uitwendig waarneembare gebreken moeten binnen 8 kalenderdagen na oplevering schriftelijk geschieden.
  • Na het verstrijken van de termijn die wordt bedoeld in het vorige lid van dit artikel wordt uitgegaan dat de opdrachtgever het geleverde heeft goedgekeurd. Reclames worden dan door Monumentenpaleis niet meer in behandeling genomen. 
  • Indien de opdrachtgever van mening is dat Monumentenpaleis niet deugdelijk heeft gepresteerd, dient de opdrachtgever dat onverwijld gemotiveerd aan Monumentenpaleis te melden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zich niet meer op een (vermeende) tekortkoming kan beroepen. 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud 

 • Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Monumentenpaleis, totdat alle vorderingen die Monumentenpaleis op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen (inclusief eventuele rente en kosten) volledig zijn betaald.
  • Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Monumentenpaleis gerechtigd de afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsrecht rust, terug te nemen. De opdrachtgever verschaft hiervoor bij voorbaat een onherroepelijke volmacht aan Monumentenpaleis.
  • De kosten die gemoeid zijn met het terugnemen en/of opnieuw terugplaatsen van deze zaken komen voor rekening van de opdrachtgever. 

Artikel 8: Betaling 

 • Tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt, moet de betaling plaatsvinden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, in de valuta zoals vermeld op de factuur. Monumentenpaleis kan vooruitbetaling bedingen van maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
  • Indien de opdrachtgever van mening is dat een factuur niet juist is, dient Monumentenpaleis dat direct gemotiveerd, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, aan Monumentenpaleis te melden, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt juist te zijn.
  • Indien een factuur niet tijdig voldaan is, is de opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per ingegane kalendermaand of een deel daarvan verschuldigd.
  • In het geval de opdrachtgever niet tijdig betaalt, zal Monumentenpaleis de opdrachtgever bij aanmaning nog minimaal een termijn van 14 kalenderdagen geven om alsnog te betalen. 
  • Indien na de aanmaning betaling alsnog uitblijft heeft Monumentenpaleis het recht aan de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die als volgt worden berekend.

Artikel 9: Ontbinding en annulering 

 • Bij uitblijven van tijdige volledige betaling door de opdrachtgever, heeft Monumentenpaleis het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de opdrachtgever alsnog betaald heeft of hiervoor naar een oordeel van Monumentenpaleis deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
  • Als op het moment van ontbinding reeds prestaties zijn verricht, geldt de ontbinding uitsluitend voor dat gedeelte, dat nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Monumentenpaleis vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. 
  • Daarnaast behoudt Monumentenpaleis zich het recht voor de lopende overeenkomst tussen haar en de opdrachtgever te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever:
 • In staat van faillissement wordt verklaard of dat er een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan of in (voorlopige) surseance van betaling geraakt;
 • Tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegelaten;
 • Er op zijn vermogensbestandsdelen beslag gelegd wordt, hij onder curatelestelling of bewind wordt gesteld;
 • Komt te overlijden of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest. 

Artikel 10: Intellectueel eigendom

 1. De (constructie)tekeningen, schema’s, ontwerpen, afbeeldingen, beschrijvingen en dergelijke die in de offerte zijn opgenomen of bij de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt, blijven eigendom van Monumentenpaleis. Verveelvoudiging of gebruik mag uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke toestemming van Monumentenpaleis.
  1. De opdrachtgever vrijwaart Monumentenpaleis voor aanspraken van derden in verband met schending van hun auteurs-, octrooi- of licentierecht of enig ander recht, in verband met door Monumentenpaleis geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, wanneer Monumentenpaleis die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen die Monumentenpaleis door of namens de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. 

Artikel 11: Geschillenbeslechting en aansprakelijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden, de door Monumentenpaleis en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) evenals de uitvoering ervan, worden beheerst door het Nederlands recht. Tevens is de Nederlandse rechter bevoegd. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  1. Ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Monumentenpaleis, behoudens opzet of grove schuld, slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding. Iedere aansprakelijkheid van Monumentenpaleis voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding (in welke vorm dan ook), indirecte schade, gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade. 
 2. Indien en voor zover de uitsluiting van de aansprakelijkheid voor schades rechtens niet toelaatbaar wordt geacht, zal het uit te keren schadebedrag nimmer hoger zijn dan waartoe Monumentenpaleis haar aansprakelijkheid heeft afgedekt middels een verzekeringsovereenkomst. Indien de verzekeraar niet uitkeert is de schadevergoedingsplicht van Monumentenpaleis beperkt tot maximaal het factuurbedrag. 

Artikel 12: Conversie

 1. In het geval een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in een individueel geval als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan dient de bepaling uitgelegd te worden op een wijze die zowel het belang van Monumentenpaleis bij de bepaling, als het belang van de opdrachtgever in acht neemt.
 2. In het geval een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in een individueel geval als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt en toepassing van lid 1 niet mogelijk is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 

Deze voorwaarden zijn op 16 februari 2023 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. 

Winkelwagen